කාන්තාවන්ට විශේෂ නිවාඩුවක් – පනත ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට!

දැඩි ලෙස ඔසප් වේදනාවෙන් පෙළෙන කාන්තාවන් සඳහා විශේෂ වෛද්‍ය නිවාඩුවක් ලබා දීමට ස්පාඤ්ඤ රජය සැලැසුම් කර ඇති අතර, ඊට අදාල

Read more