“මුල් මාස 03ට ආදායම ඩොලර් මිලියන 462ක්” මාසෙට සංචාරක පැමිණීම ලක්ෂය පන්නයි!

සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයෙන් මෙම වසරේ මුල් මාස තුන තුළ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 462 ක ආදායමක් හිමි වූ බව සංචාරක අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

Read more