විදුලිය-තෙල්-ජල ගාස්තු වැඩි කළා… විදුලි බල මණ්ඩලය තෙල් සංස්ථාව ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න වෙනවා!

‘වර්තමාන අර්බුදකාරී වාතාවරණය තුළ තීරණ වලට එළැඹීම සමාජයට වේදනාත්මක වූවත් එහි පළමු පියවර ලෙස විදුලි, ඉන්ධන ගාස්තු ඉහළ දැමීම බදු

Read more

“මුල් මාස 03ට ආදායම ඩොලර් මිලියන 462ක්” මාසෙට සංචාරක පැමිණීම ලක්ෂය පන්නයි!

සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයෙන් මෙම වසරේ මුල් මාස තුන තුළ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 462 ක ආදායමක් හිමි වූ බව සංචාරක අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

Read more