පෑලියගොඩ සිට රාජගිරිය හරහා අතුරුගිරියට කණු මතින් නව අධිවේගී මාර්ගයක්

Spread the love

රාජගිරිය හරහා නව කැලණි පාළම දක්වා කණු මත අධිවේගී මාර්ගයක් (Elevated expressway) ඉදිකිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ.

එය පිටත වටරවුම් මාර්ගයට අතුරුගිරියේදී සම්බන්ධ වනපරිදි ඉදි කිරීමට නියමිතය.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු අරමුදල් යටතේ දැනට ඉදිවෙමින් පවතින කණු මත ඉදිකරනු ලබන වරාය ප්‍රවේශ අධිවේගී මාර්ගය ඔස්සේ නව කැලණි පාලමේ සිට රාජගිරිය හරහා පිටත වටරවුම් අධිවේගී මාර්ගයේ අතුරුගිරිය අන්තර් හුවමාරුව දක්වා කණු මත ඉදිකරනු ලබන අධිවේගී මාර්ගයක් ඉදිකිරීම පිණිස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කර ඇත.

ඉදිකර පවත්වාගෙන ගොස් පැවරීමේ පදනම (BOT) මත එම ව්‍යාපෘතිය 100% විදෙස් අරමුදල් සහිතව කිරීමට නියමිතය.

මහා මාර්ග අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කරන ලද එම යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කර තිබේ.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *