2021 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය දෙවැනි වර කීයවීම වැඩි ඡන්දය 99 කින් සම්මත වී තිබේ.

අය වැයට පක්ෂව ඡන්ද 152ක් සහ විරුද්ධව ඡන්ද 52ක් ලැබී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here