සමාජ මාධ්‍ය තුළින් අපට නිරන්තරයෙන්ම විවිදාකාරය photo shoot දකින්නට ලැබෙනවා.

ඒ අතර වෙනස්ම ආකාරයේ photo shoot එකක් දකින්නට ලැබුණා .

මේ photo shoot එකේදි ඇඳුම් විදිහට පාවිච්චි කරලා තිබුණේ අපි ආහාරයට ගන්න විවිධ එළවලු වර්ග .

වෙනස්ම විදියකට කරපු ඒ අපූරු photo shoot එක පහතින්..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here