බස්නාහිර පළාතේ පාසල් හා හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල පාසල් හැර අනෙක් සියලුම පාසල් 6 සිට 13 ශ්‍රේණිය සඳහා නොවැම්බර් 23 වනදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here