නව අයවැය හරහා රාජ්‍ය සේවකයන් හට එක් සේවා ස්ථානයකට කොටුවී සිටීමට සිදු වීම හරහා ඇතිවන ගැටළු වලට පිළිතුරු සපයා හිබෙනවා.

“විවිධ නීතිරාමු යටතේ ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන වල කාර්‍ය මණ්ඩල වලට එකම සේවා ස්ථානයක මුළු සේවා කාලයම ගත කිරීමට සිදුව තිබෙනවා. වෘත්තීමය හා තාක්ෂණික වශයෙන් ඔවුන්ගෙන් ලබාගත හැකි දායකත්වය මෙන්ම සේවක සුභසාධනය ද මේ නිසා සීමා වී තිබෙනවා. එබැවින් සංවෘත රාජ්‍ය සේවා ආයතන වල සේවකයන්ට පවත්නා කොන්දේසි සේවා අවශ්‍යතාවයට අනුව වෙනත් ආයතන වලට අනියුක්ත කළ හැකි නීති රාමුවක් හඳුන්වා දීමට මුදල් පණත සංශෝධනය කිරීමට මා යෝජනා කරනවා.

එමගින් දැනට සේවා ආයතන වලට කොටුව සිටින සේවකයන්ට තමන්ගේ වෘත්තිමය උනන්දුවක් තිබෙන වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වලට හෝ තම ගම් ප්‍රදේශ වලට ආසන්න ආයතනයක රැකියාව කිරීමට අවස්ථාව සැලසීම අපේක්ෂා කරනවා. එමගින් සේවක තෘප්තිය ඇති කිරීම සහතික කිරීමට කටයුතු කරන අතරේම සේවකයින් කාර්‍යක්ෂම ලෙස සේවයේ යොදා ගැනීමටද හැකිවනවා.” යැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටිනවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here