මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් දිරිමත් කිරීමට මෙවර අයවැයේදී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා.

ඒ අනුව වාහන අමතර කොටස් බදු අඩුකිරීමට 2021 අයවැයේ දී පියවර ගැගෙන ඇති අතර රට තුළ ඇති අබලන් වී ඇති වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වැඩි අවදානයක් යොමු කිරීම මෙහි මූලික අරමුණ වී ඇති බව පෙන්වා දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here