2021 වර්ෂයට අදාළ අයවැය වාර්තාව හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත. ඒ් අනුව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අයවැය වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය දින හතරක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති අතර එය ලබන 18 වනදා සිට වනදා සිට 23 දක්වා පැවැත්වෙනු ඇත.

අයවැය විවාදය දිනපත විවාදය දිනපතා පෙරවරු 10.30 සිට 5.30 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් 21 දින පස්වරු 5.00 සිදුකිරීමට නියමිතව තිබේ.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදය නොවැම්බර් 23 වන දින සිට දෙසැම්බර් 10 දක්වා පැවැත්වෙන අතර තෙවන වර කියැවීමේදී ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 10 වන දින පස්වරු පහට සිදු කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here