ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගම විසින්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සිදුකළ ඉල්ලීමට අනුව හෝමාගම මූලික රෝහලට ඇඳන් 10 කින් යුත් පූර්ණ ක්රියාකාරී දැඩි සත්කාර ඒකකයක් පරිත්‍යාග කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් තෝරාගත් රෝහල්වල දැඩි සත්කාර ඒකක කඩිනමින් සංවර්ධනය කිරීමට රු. ලක්ෂ 2000 ක් පරිත්යාග කිරීමට Dialog සමාගම එකඟවීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙම සත්කාර්ය සිදුවූ අතර, එම වැඩපිළිවෙලේ පළමු අදියර සාර්ථකව අවසන් කරමින්, මීගමුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල තුළ පූර්ණ ක්‍රියාකාරී දැඩි සත්කාර ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට හැකිවිය.

ඡායාරූප පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here