අද (10දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 14.00 දක්වා ඉහළ නැංවීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

එසේම  සාමාන්‍ය බස්ගාස්තු සියයට 1.2කින් වැඩිවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here