කඳන සහ මහබාගේ යන පොලිස් වසම් නැවත දැනුම් දෙනතුරු හුදකලා ප්‍රදේශ වශයෙන් නම් කරන බව කොව්ඩ් පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here