හෙට සිට ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කළද සෞඛ්‍ය තත්වයන් සලකා බලා රාජ්‍ය ආයකනවල සේවයට කැඳවිය යුත්ත් රාජකාරී කටයුතු පවත්වා ගන යාමට අත්‍යවශ්‍ය අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් පමණක් බව රාජය සේවා පලාත් පාලන අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙයි.

ආයතන ප්‍රධානීන් සේවයට නැඳවන අවම කාර්ය මණ්ඩලය තීරණය කළ යුතු බවත් සෙසු අය නිවසේ සිට රාජකාරී කළ යුතු බවත් වැඩිදුරටත් දන්වා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here