දෙමළ මාධ්‍ය ශක්ති ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය වූ ‘මින්නල්’ වැඩසටහනේදී උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවිය.හිටපු ඇමතිවරයෙකු වූ මනෝ ගනේෂන් මහතා කෝපයෙන් නැගිට ප‍්‍රතිවාදි ඒ.එල්.එම් අතවුල්ලා මහතාට බැන වැදුනේය.ඔහු අත තිබූ වතුර වීදුරුවෙන්ද ප්‍රතිවාදියා වෙත දමා ගසනු ලැබීය.