වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මොරටුව,පානදුර, හෝමාගම යන ප්‍රදේශ සඳහාා ඇඳිරි නීතිය පණවා ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here