කොටුව, පිටකොටුව, බොරැල්ල සහ වැලිකඩ යන ප්‍රෙද්ශ සඳහා අද පස්වරු 6 සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරිනීතිය පණවන බව පොලිසිය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here