විසි වන ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අදාළ දෙවන වර කියවීම අද දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු වුණා.එහිදී පක්ෂව ඡන්ද156 ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 65ක් ලබාදී තිබුණා .

ඒ අනුව ආණ්ඩුව බහුතර ඡන්ද දිනාගනිමින් 20 වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කර ගනු ලැබුවා .

මෙම ඡන්ද විමසීම සඳහා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරෝධය පාමින් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිලා තිබුනේ මෙන්න මේ විදියට

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here