මට්ටක්කුලිය ,බ්ලූමැන්ඩල් , මෝදර, ග්‍රෑන්ඩ්පාස් , වැල්ලම්පිටිය යන ප්‍රදේශ වලට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව covid 9 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය මධ්‍යස්ථානය පවසයි.