කුලියාපිටිය, පන්නල ,ගිරිඋල්ල, නාරම්වල හා දුම්මල සූරිය යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ වලට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here