අද උදෑසන මාළිගාවත්තේදී ප්‍රබල පාතාල කල්ලි සාමාජික මාකඳුරේ මදුෂ් ඝාතනයට ලක්වූණා

එම ස්ථානයේදී ලබාගත් සමීප රූප කිහිපයක් පහතින්….