ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික සමාගමක් ලංකාව ගොඩගන්න ADB හා ගිවිසුම්ගත වේ!

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික සමාගමක් සමඟ ආර්ථික සංවර්ධනය සහ රැකියා ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳ ගිවිසුමකට අත්සත් තබා තිබෙනවා.

මෙම ආයෝජනයේ මුළු වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 80 ක් වන අතර, එහි පළමු අදියර යටතේ ඩොලර් මිලියන 50ක ආයෝජනයක් සිදු කරනු ඇති.

 368 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply