‘‘කල්‍යාණී රන් පිවිසුමට” මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් සැලැස්මක්!

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කොළඹ ඉදිකළ නව කැලණි පාලමෙන් ‘කල්‍යාණී රන් පිවිසුම’ කොළඹට ඇතුල් වන ආකාරය සහ කොළඹින් පිටවන ආකාරය පිළිබඳව සැළස්මක් ඉදිරිපත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ – කටුනායක (ඊ3) අධිවේගී මාර්ග ඔස්සේ කොළඹට ඇතුළු වන රථ වාහන ඔරුගොඩවත්ත නව අධිවේගී මාර්ග පිටවුමෙන් බොරැල්ල, කොටුව, අවිස්සාවේල්ල සහ ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දෙසට ද, කොළඹට ඇතුළු වන රථ වාහන වාරාය පිවිසුම් මාර්ගයේ ඇති නව අධිවේගී මාර්ග පිටවුමෙන් ආමර් වීදිය දෙසට පංචිකාවත්ත සහ මරදාන දෙසට ද, ධාවනය කළ හැකිය.

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත ඔස්සේ කෙළඹින් පිටවන රථ වාහන වරාය පිවිසුම් මාර්ගයේ නව අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමෙන් කොළඹ – කටුනායක (ඊ3) අධිවේගී මාර්ගයෙන් වත්තල, මහනුවර සහ අවිස්සාවේල්ල දෙසට ධාවනය කළ හැකිය.

බේස්ලයින් මාර්ග ඔස්සේ කොළඹින් පිටවන රථ වාහන ඔරුගොඩවත්ත මංසන්ධියේ නව අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමෙන් කොළඹ – කටුනායක (ඊ3) අධිවේගී මාර්ගයෙන් මහනුවර, වත්තල සහ වරාය දෙසට ධාවනය කිරීමට අවස්ථාව තිබේ.

 740 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply