ජනාධිපතිවරණයට තවත් ඇත්තේ දින 13කි ප්‍රධාන අපේක්ෂකයින් දෙදෙනාගෙන් දිනන අපේක්ෂකයා ගැන විවිධ සමීක්ෂණ වාර්තා එලි දක්වෙමින් තිබේ. සමාජ මාධ්‍ය ජාල වලින් සිදු කරන සියලුම සමීක්ෂණ වලින් ගෝඨාභය සජිත් පරදා ජයගන්නා බවට වාර්තා පල අවන අතර. විවිධ සංවිධාන වලින්ද සිය සමීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කරමින් ඇත.

මේ අතර ISSC (International Social Science Council) ආයතනය ලංකාවේ සමීක්ෂණ ආයතන දෙකක් සමඟ එක්ව සිදුකල සමීක්ෂණයක ප්‍රතිපල මේ වනවිට නිකුත්ව ඇති අතර ඔවුන් මැතිවරණයේ ජයග්‍රාහකයාට අමතරව එම අපේක්ෂකයින්ගේ අධ්යාපන මට්ටම සහ එම අපේක්ෂකයින්ට ඡන්දය ලබා දෙන ඡන්ද දායකයින්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම් පිළිබඳව අවධානය යොමුකොට ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි මැතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා 65%ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ජයග්‍රහණ කරන බවත් සජිත් ප්‍රේමදස මහතා ලබා ගන්නේ 30%ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් බවත් දක්වා ඇති අතර අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට 4%ක් සහ ඉතිරි අපේක්ෂකයින්ට 1%ක ප්‍රතිශතයක් හිලිවන බව දක්වා ඇත.

අදාල සමීක්ෂණ වාර්තාවේ දැක්වෙන ආකාරයට එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ඡන්දය ලබාදෙන පිරිසෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් අවම අධ්‍යාපන මට්ටමක් ඇති ය බවත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඡන්දය දෙන පිරිසෙන් වැඩි පිරිසක් උසස් අධ්‍යාපන මට්ටමක් ඇති පිරිසක් බවත් දක්වා ඇත.