“ආදරණීය මාගේ සහෝදරයනි..
මා මිනුවන්ගොඩ Brandix ආයතනයේ සේවය කල අතර එහිදි සිදුවු අවාසනාවන්ත ඉරනමට මාද ගොදුරුවී සිටී

report positive බැවින් ඉරනවිල පූතිකාර ලබමි. ආදරනිය කුලියාපිටිය සහෝදරයනි ඔබ මේ කාලය තුල ප්‍රවේසම්ව් කටයුතු කරන මෙන් කරැණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.මා අතින් කිසියම් වරදක් සිදුවි ඇතිනම් සිටලු දෙනාගෙන්ම සමාව අයැද සිටිමි.

මොහොතකටවත් මෙවන් දෙයක් මා දැන සිටියානම් මාගේ ගමටවත් එන්නේ නැහැ… ඒත් මගෙ මාස 2ක සහ අවු 4ක පුන්චි පැටව් දෙන්නත් අදරෙන් ඉබගත්තෙ මේ කිසිවක් නොදැනයි…දැනගන්නා විට සියල්ල සිදු වි හමාරයි..සමාජය දොස් පවරාවි ඒත් සමාවෙන්න… ඒ හැම දෙයක්ම විදින්නම් මා නොදැන කල වරදට…සියලු දෙනාම ගම්භාර අප්පච්චි ආරක්ෂා කරත්වා..”