සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.පවතින කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මෙලෙස ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව වාර්තා වේ.