එළඹෙන සිකුරාදා ආරම්භවීමට නියමිත වූ දෙවන පාසල් වාර නිවාඩුව හෙට සිට ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි .