ගඟ දෙපස නිවාසවල වැසිකිළි දස දහසකට (10,000) අධික සංඛ්‍යාවක අපද්‍රව්‍ය බැහැර කෙරෙන්නේ කැලණි ගංගාවට බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

ඒ අනුව කිතුල්ගල සිට කැලණි ගඟ මුහුදට වැටෙන ස්ථානය දක්වා කලාපයේදී තෝරාගත් ස්ථාන 17කින් ජල සාම්පල ලබාගෙන නිරුතුරු පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙන බවද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

ඇතැම් කර්මාන්තශාලාවලින්ද හොර රහසේ වැසිකිළි අපද්‍රව්‍ය ඇතුළු දෑ කැලණි ගඟට බැහැර කෙරෙන බැවින් ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමුකර ඇති බවද රජයේ පරිසර අංශ කියයි.