තේ නිෂ්පාදනය සඳහා රසායනික පොහොර යෙදීමට අවසර!

තේ නිෂ්පාදනය සඳහා රසායනික පොහොර භාවිතා කිරීමට අවසර දීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

තේ නිෂ්පාදනය සඳහා කාබනික පොහොරවලට පියවරෙන් පියවරට හුරු වන තෙක් රසායනික පොහොර යෙදිමට මෙමගින් අවසර හිමුවනු ඇත.

 247 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply