උද්ධමනය 5.7% කින් පහළට!

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රටේ ආර්ථිකය යම් කිසි පසුබෑමකට ලක්වුවද යහපත් ප්‍රවණතාවක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය පහළ ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියයි.

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ උද්ධමනය පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදී සියයට 5.7 දක්වා පහළ ගොස් තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මඟින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, 2021 අගෝස්තු මාසයේ පැවති සියයට 6.0 හි සිට 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සියයට 5.7 දක්වා පහළ ගොස් තිබෙන අතර, 2020 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවති ඉහළ පදනම් අගය මඟින් ඇති වූ සංඛ්‍යානමය බලපෑම මේ සඳහා හේතු වූ බවද මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි. මේ අතර, ආහාර කාණ්ඩයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2021 අගෝස්තු මාසයේ පැවති සියයට 11.5 හි සිට 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සියයට 10.0 දක්වා පහළ ගිය අතර, ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2021 අගෝස්තු මාසයේ පැවති සියයට 3.5හි සිට 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සියයට 3.8 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත මනිනු ලබන කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ වෙනස පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ පැවති සියයට 4.3හි සිට 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සියයට 4.5 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ මාසික වෙනස සියයට 0.47ක් ලෙස වාර්තා වූ අතර, ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම අයිතමවල මිල ගණන්හි වූ ඉහළ යෑම් මේ සඳහා හේතු වී තිබේ. තවද ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩවල අයිතමවල මාසික වෙනස්වීම් පිළිවෙළින්, සියයට 0.09ක් සහ සියයට 0.38ක් ලෙස වාර්තා වී තිබේ. ඒ අනුව ආහාර කාණ්ඩයේ පරිප්පු, පාන් සහ කුකුළු මස් මිල ගණන් ඉහළ ගිය අතර, සහල් සහ එළවළු මිල ගණන්හි පහළ යෑමක් වාර්තා විය. මේ අතර ප්‍රධාන වශයෙන් සෞඛ්‍ය (පවුලේ වෛද්‍යවරුන් සහ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් සඳහා වන ගෙවීම්) සහ අධ්‍යාපන (අන්තර්ජාතික පාසල් ගාස්තු, ප්‍රාථමික සහ ද්විතීයික) යන උප කාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ යෑම් හේතුවෙන් ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ අයිතමවල මිල ගණන්හි ඉහළ යෑමක්, සැප්තැම්බර් මාසය තුළ දී වාර්තා වී තිබේ.

ආර්ථිකයෙහි යටිදැරි උද්ධමනය නිරූපණය කරන වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය මූලික උද්ධමනය, 2021 අගෝස්තු මාසයේ පැවති සියයට 4.1හි සිට 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සියයට 5.0 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය මූලික උද්ධමනය 2021 අගෝස්තු මාසයේ පැවති සියයට 3.2හි සිට 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සියයට 3.3 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත.

 347 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Leave a Reply