කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් හාරලක්ෂ විසිපන්දහසක කුලී පදනම මත වාහනයක් ලබා ගෙන ඇති බවට පුවත් වාර්තා වෙනවා.

මෙම වාහනය රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික සමාගමක් වෙතින් ලබාගෙන ඇති අතර ඊට අදාළ ගිවිසුම සමාගම සහ කම්කරු අමාත්‍යාංශය අතර අත්සන් කර ඇතැයිද සඳහන්.

සැප්තැම්බර් මාසයේ සඳහා වූ එම වාහනය භාවිතා කිරීම සඳහා වූ හාරලක්ෂ විසිපන් දහසක මුදලක බිල්පතක් අමාත්‍යාංශය වෙත එවා ඇති අතර ඒ සඳහා ගෙවීම් ද සිදු කර ඇතැයි ද වාර්තා වේත