මෙවර අය-වැයෙන් ගම් නංවන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට මුදල් වෙන්වෙයි!

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධනය සඳහා මෙවර අයවැයෙන් ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්ට අවසන් පළාත් සභාවල මන්ත්‍රීවරුන්ට මෙන් ම පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන්ට වඩාත් පුළුල්ව වෙන් වෙන් වශයෙන් ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි. 

ඒ අනුව, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු සභාපතිවරයෙකුට රුපියල් මිලියන සියයක් ද පක්ෂ භේදයකින් තොරව අවසාන පළාත් සභා නියෝජනය කළ මන්ත්‍රීවරයකුට රුපියල් මිලියන 20ක් ද පළාත් පාලන ආයතන නියෝජනය කරන ඡන්දයෙන් තෙරී පත්වූ නියෝජිතයන්ට රුපියල් මිලියන හතර බැගින් ද වන ප්‍රතිපාදන හිමිවනු ඇත. 

ඊට අමතරව පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශයක සෑම ග්‍රාමසේවා වසමක් සඳහා ම රුපියල් මිලියන තුනක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමට නියමිතව ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි. 

ඒ අනුව, ග්‍රාමසේවා වසම්වලට පිරිනැමෙන ප්‍රතිපාදනවලින් මිලියන 1.2ක් ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධන කටයුතු සඳහාත් තවත් මිලියන 1.2ක් පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහාත් ඉතිරි ලක්‍ෂ 6ක මුදල පරිසර හා තිරසර සංවර්ධනය හා සමාජ සුබසාධනය හා සංවර්ධනය සඳහාත් වෙන් කිරීමට නියමිතය. 

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වලට වෙන්කරන ප්‍රතිපාදන සඳහා ප්‍රමුඛතාගත කරන ලද සංවර්ධන යෝජනා ‘ගම සමග පිළිසඳරක්’ වැඩසටහන තුළින් ලබාගැනීමට තීරණය වී ඇත. 

රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සියල්ල හඳුනාගැනීමේ කාර්යභාර්ය මහජන නියෝජිතයන්ගේ, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ හා ප්‍රජාවගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුකර ඒවා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කර එහි ප්‍රතිලාභ ජනතාව වෙත ලබාදීම මෙවර අයවැයේ ප්‍රධාන අරමුණ බව ද වාර්තාවේ.

 442 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply