චන්දිමාල් ජයසිංහ විසින් සිය උපන්දිනය වෙනුවෙන් පවත්වන “Royal Birthday Party 2020” අද දිනයේ පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සුදානම් අතර ඒ සියලු තොරතුරු හා අලුත්ම විලාසිතා කලින්ම දැනගන්න NoizeTV සමඟ එක්වන්න…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here