ගාල්ල කොග්ගල ප්‍රදේශයේ වෙළෙඳසලක හදිසි ගින්නක් ඇතිව තිබෙන අතර ගිනි නිවීමේ අංශ යුහුසුළුව එම ගින්න නිවමින් සිටින බව වාර්තා වනවා.

ඒ අවස්ථාවේ දර්ශන පහතින්….