සංගීත ශිල්පී Fill T ගේ උපන් දිනය අද දිනට යෙදී තිබු අතර එය සමරමින් සිය අළුත බැඳපු මනාලිය වූ හසිනි සමඟ ළමා නිවාසයක දරුවන් වෙනුවෙන් කෑම වේලක් ලබාදීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබුණා.

ඒ අවස්ථාවේ ලබාගත් චායරුප කිහිපයක් අපවෙත ලැබී තිබෙන අතර ඒවා පහතින්…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here