ලෝකයේ රටවල් දැනට කොරෝනා එන්නත් ලබා ඇති ප්‍රමාණ හා එම වර්ග!

2021 මැයි 19 වන දින යාවත්කාල කිරීම අනුව ලෝකයේ රටවල් කොරෝනා එන්නත් ලබාගෙන ඇති ආකාරය දැක්වෙන වගුවක් පහත දැක්වේ. එහි එන්නත් ලබාගත් ප්‍රමාණ හා අදාළ වර්ග ගැනද තොරතුරු දැක්වේ.

 932 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply