රජයේ යතුරුපැදි හිමි රාජ්‍ය සේවකයින්ට එම යතුරු පැදි තම නමට ලියාපදිංචි කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදී ඇතැයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් අලහකෝන් මහතා පැවසුවේ 2015 ට පෙර රජයේ යතුරු පැදි ලබාගත් රාජ්‍ය සේවකයින්ට එම අවස්ථාව හිමිවන බවයි.