ඊයේ (20) අභිනව පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිය අමතා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ඉදිරිපත් කරද්දී සබා ගැබේ සිටි මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයාට නින්ද ගොස් සිටි අයුරු රූපවාහිනිය ඔස්සේ ජනතාවට දැක බලාගැනීමට ලැබුණි.

ඒ අවස්ථාවේ ඔහු අසල සිටි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යරයා අමරවීර අමාත්‍යවරයාට අතින් ඇන ඇහැරවන අයුරුද ජනතාවට දැක බලාගැනීමට හැකි වුණි.

පැවැති අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් මහජන නියෝජිතයන් කළ ප්‍රධානම කාර්ය සබා ගැබේ නිදාගැනීම බව ප්‍රකට කරුණකි.