අභිනව පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධූරය සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ තේරීම වූ හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ ගයන්ත කරුණාතිලක අතර තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවීම මත එය තුන්වන පාර්ශවයකට ලබා දීමට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව එම තනතුර කිසිවෙකුටත් ප්‍රශ්න කළ නොහැකි පුද්ගලයෙකු වන ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාට ලබා දීමට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පියවරගෙන තිබේ.

පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුවේ පාර්ලිමේන්තු සභා නායකවරයා ලෙස කටයුතු කළේ කිරිඇල්ල මහතාය.

අදාළ ධූරය තමන්ට ලබාදෙන ලෙස ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හමුවේ බැගෑපත් වූ බවද වාර්තා වේ.

ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා යහපාලන ආණ්ඩුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙස කටයුතු කරන ලදී.