ඖෂධ නිෂ්පාදන කලාපය හදන්න ඔයාමඩුවේ අක්කර 80ක් වෙන්කරයි!

ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීමේ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය හා එක්වී ඔෟෂධ නිෂ්පාදනය සැපැයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සැලැසුම් කර ඇති “ඔෟෂධ නිෂ්පාදන කලාප” පිහිටුවීමේ යෝජිත වැඩසටහන යටතේ අනුරාධපුර ඔයාමඩුව ඔෟෂධ නිෂ්පාදන කලාපය ඉදිකිරීමේ මූලික කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබේ.

මෙකී ඔෟෂධ නිෂ්පාදන කලාපය පිහිටුවීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ අනුරාධපුර ඔයාමඩුව ‘දැයට කිරුළ’ ප්‍රදර්ශනය පැවැති අක්කර 80ක භූමියේ යෝජිත ඔෟෂධ නිෂ්පාදන කලාපය පිහිටුවීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, අවශ්‍ය ඉඩම් ප්‍රමාණය ලබාදීමට දැනටමත් ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව එකඟතාව ලබාදී තිබේ. මේ අතර අවශ්‍ය පාරිසරික තක්සේරු වාර්තා ලබාගැනීමට දැනටමත් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට අමාත්‍යාංශය මඟින් අවශ්‍ය ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කොට ඇත.

2019 වර්ෂයේ ශ්‍රී  ලංකාවේ ඔෟෂධ සඳහා දැරූ වියදම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 664ක් (රුපියල් බිලියන 130ක්) වූ අතර එය 2018 වර්ෂය හා සසඳන විට 5%ක වර්ධනයකි. මෙරටට අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ගවලින් සියයට 80%ක පමණ ප්‍රමාණයක් දැනට ආනයනය කරනු ලබයි. 

රාජ්‍ය ඔෟෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවද ඇතුළුව දේශීය ආයතන 15කින් රුපියල් බිලියන 18ක ඇස්තමේන්තු ගත වාර්ෂික නිෂ්පාදනයක් සිදුකරනු ලබයි. එය මෙරට අවශ්‍යතාවයෙන් 15%ක් සපුරාලයි. 2024 වසර වනවිට ඉලක්කය වන්නේ දේශීය ඔෟෂධ නිෂ්පාදනය තුළින් 60%ක අවශ්‍යතාව සපුරාලීමය.

ඔෟෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් තෝරාගනු ලැබූ දේශීය ආයෝජකයන් සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් කොටස් පළමු වසර 05ක බදු විරාම කාලයක් සහිතව වසර 35 කාලයක් සඳහා බදුදීමට ඉඩම් අමාත්‍යාංශය අවශ්‍ය පියවර ගන්නා අතර මෙම ඔෟෂධ නිෂ්පාදන කලාපයේ ඔෟෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා දේශීය ආයෝජකයන් ඉදිරිපත් වන්නේ නම් දැනට පත්කර ඇති විද්වත් කමිටුවේ නිර්දේශවලට යටත්ව එකී ආයෝජකයන් සඳහාද අවස්ථාව ලබාදීමට ඔෟෂධ නිෂ්පාදනය, සැපැයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට බලය ලබා දීමටද රජය තීරණය කොට තිබේ. 

මේ සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා පත්‍රිකාවක්ද ඉදිරිපත් කොට තිබේ.

 566 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply