හදිසියකදී පොලිසිය අමතන්න තවත් අංකයක්

Spread the love

පොලිස් හදිසි ඇමැතුම් අංකය වන 119ට අමතරව 1997 ලෙසින් නව අංකයක් ද හඳුන්වාදීමට පොලිස් දෙපාර්තුමේන්තුව තීරණයකර ඇත.ඊට හේතුවී ඇත්තේ 119ට ලැබෙන ඇමතුම් සංඛ්‍යාව වැඩිවීමය.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *