50% කොන්දේසිය බැංකුවලට විතරයි – මහ බැංකුවේ ස්ථාවරය මෙන්න!

විදේශ විනිමය ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට විකිණීමේ අවශ්‍යතාව 25% සිට 50% දක්වා වැඩි කිරීම අදාළ වන්නේ වාණිජ බැංකුවලට පමණක් යැයි මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

විදෙස්ගත ශ‍්‍රමිකයන්ගේ විදෙස් මුදල් සහ අපනයනකරුවන්ගේ අපනයන ආදායම් සඳහා පවතින අවශ්‍යතා කෙරෙහි මේ නියමය කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරන බව ද මහ බැංකුව පවසයි.

2022.03.21 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි බැංකු විසින් මහ බැංකුවට විදේශ විනමය විකිණීමේ අවශ්‍යතාව 25% සිට 50% දක්වා වැඩි කරනු ලැබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.