2022 පෙබරවාරියේ දී ඩොලර් බිලියනයක අපනයන ආදායමක්!

2022 පෙබරවාරි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන කාර්ය සාධනය

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කරන ලද දත්තවලට අනුව 2021 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 2022 පෙබරවාරි මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයනය 9.91% කින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,046 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. තවද එය 2020 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 5.8% ක වැඩිවීමකි.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ (EDB) සභාපති සුරේෂ් ඩී ද මෙල් මහතා ඒ පිළිබදව මෙසේ පැවසීය. “ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 2022 පෙබරවාරි මාසයේදී 9.91% සිට US$ බිලියන 1.05 දක්වා ඉහළ යාමක් වාර්තා කරමින් මෙම වසර ආරම්භයේ සිට ඩොලර් බිලියන 1 සීමාව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ගියේය. මෙය පසුගිය වසරේ සිට අඛණ්ඩ ඩොලර් බිලියන 1 ඉක්මවූ නවවන මාසය ද විය. එම ප්‍රවණතාවය තවදුරටත් ඉදිරියට පවතිනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු”

මාසික වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය 2020 – පෙබරවාරි 2022 US$ මිලියන වලින්

Leave a Reply

Your email address will not be published.