රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාට කොරෝනා ආසාදනය වෙයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට ඔහු සිය මුහුණු පොතේ සටහනක් තබා තිබේ.

එම සටහන පහතින් ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *