තවත් ආසාදිතයන් 168ක්- අද සමස්ථය 586 ක්

තවත් ආසාදිතයන් එකසිය හැටක් අද දිනය තුළ වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි .

ඒ අනුව ඒ අය අතරින් 53ක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුළිනුත්, 115 ධීවර ප්‍රජාවගෙන් බව වාර්තා වේ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *