තෙල් ලැබෙන IOC ෂෙඩ් ලිස්ට් එක මෙන්න!

ඛනිජතෙල් සංස්ථාව සිය ඉන්ධන තොග අවසන් බවට ප්‍රකාශ කරද්දී ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම අද දිනයේ සිය පිරවුම්හල් ජාලය වෙත ඉන්ධන නිකුත් කල ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත්කොට තිබෙනවා.

එම ලැයිස්තුව පහතින්…

Leave a Reply

Your email address will not be published.