“හර්ෂ ද සිල්වාත් කැමතියි” ඉල්ලපු තනතුර මෙන්න!

පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කිරීමටත්, බහුතර අනුමැතිය ලැබෙන පාර්ලිමේන්තු යෝජනාවක් ලෙස “සර්ව පාක්ෂික ආර්ථික පුනර්ජීවන සැලැස්මක්” සකස් කිරීමට නායකත්වය දීමටත් තමන් කැමති බව SJB පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසයි.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඔහු නිකුත්කළ ට්විටර් පණිවුඩය පහතින්…

Leave a Reply

Your email address will not be published.