හදිසිය නීතිය ඉවත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්!

මහජන හදිසි නීතිය ඊයේ (5) සිට ඉවත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගෙන තිබේ.

මහජන හදිසි නීතිය ඊයේ (5) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කරමින් ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙම මස 1 වැනිදා මුළු රටටම බලපැවැත්වෙන පරිදි මහජන හදිසි නීතිය පැනවීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.