සුදර්ශනී ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලේත් අස්වෙයි!

රාජ්‍ය ඇමතිනී සුදර්ශනී ප‍්‍රනානදුපුල්ලේ මහත්මියද සිය ඇමැතිධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.