සිමෙන්ති මිල අහසට..! දැන් මිල මෙන්න!

කිලෝ 50 සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල ඊයේ(31) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 500 කින් ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල රුපියල් 2350 ක්  බවට පත්ව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *