සමනල අඩවියට මහවැසි.. ! ජල විදුලි බලාගාර යළිත් සක්‍රීය වෙයි!

මේ වන විට දිවයින පුරා වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා. පසුගිය මාස කිහිපය පුරාවටම පැවැති වියළි කාලගුණික තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් පහව යමින් ඇතිව තිබෙන මෙම වැසි සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් ජල විදුලි බලාගාරවලටද ජල පෝෂණය සපයයි.

සමනල අඩවියට ඇද හැලෙමින් පවතින ධාරානිපාත වර්ෂාවන් හේතුවෙන් මහවැලි , උඩවලවේ , ලක්ෂපාන යන සියලු බලාගාරවලට ජලය පෝෂණය ක්‍රමවත්ව සැපයෙන බව අපේක්ෂා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.